Connect with us

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

Δήμος Αμαρουσίου

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

Η τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµαρουσίου, θα πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη την 02α ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση ή µη της υπ΄αριθµ. 572/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά:
“Αναπροσαρµογή ή µη τελών χρήσης πλατειών, πεζοδρόµων, πεζοδροµίων,
οδοστρώµατος, υπεδάφους και λοιπών καταλήψεων κοινοχρήστων χώρων για το
οικονοµικό έτος 2021”
2. Έγκριση ή µη της υπ΄αριθµ. 573/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά:
“Λήψη απόφασης για την αναπροσαρµογή ή µη των συντελεστών του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού έτους 2021”
3. Έγκριση ή µη της υπ΄αριθµ. 574/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά:
“Αναπροσαρµογή ή µη συντελεστών Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων έτους 2021”
4. ∆ιαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήµα από τους 602/2019 και 367/2020 χρηµατικούς
καταλόγους
5. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου
Εσωτερικών της ΙΑ’ κατανοµής 2020, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Ν.Π.∆.∆. “Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου
Αµαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑ∆Α)”
6. Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης
7. Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Β/βάθµιας Εκπαίδευσης
8. Έγκριση ή µη “Παραχώρησης προαύλιου χώρου του 7ου Γυµνασίου Αµαρουσίου, στον
Αθλητικό Όµιλο “Τριφυλλιακός Πολυδρόσου Αµαρουσίου”
9. Γνωµοδότηση ή µη για µεταβολές σχολικών µονάδων Α/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Αµαρουσίου, για το σχολικό έτος 2021-2022
10. Γνωµοδότηση ή µη για µεταβολές σχολικών µονάδων Β/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Αµαρουσίου, για το σχολικό έτος 2021-2022
11. Μεταφορά ή µη του 18ου Νηπιαγωγείου Αµαρουσίου στις νέες κτηριακές του
εγκαταστάσεις, επί των οδών Ίωνος ∆ραγούµη 14 και Ανδρέα Συγγρού
12. ∆ράσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αµαρουσίου 2020
13. Έγκριση ή µη αντικατάστασης µέλους Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
Έργου της υπ΄ αρ. 332/2019 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και
διόρθωσης του τίτλου του υπό παραλαβή έργου
14. Έγκριση ή µη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ”
15. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών και
Προµηθειών του N.4412/2016
16. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συµβάσεων προµηθειών του
Ν.4412/2016
17. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών του Ν.4412/2016
18. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών/εξοπλισµού και υπηρεσιών για τη
συντήρηση και επισκευή οχηµάτων ∆ήµου Αµαρουσίου (Ν. 4412/2016)
19. Αποδοχή ή µη προτάσεων για δωρεά µελετών άνευ ανταλλάγµατος για την πράξη “Στατική
ενίσχυση του δηµοτικού παιδικού γυµναστηρίου “Σπύρος Λούης”
20. Έγκριση ή µη υπογραφής της παράτασης της από 30.12.2016 σύµβασης δεσµευµένου
λογαριασµού (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του
Πράσινου Ταµείου “ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” και
συγκεκριµένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα”
21. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 61/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Συµπλήρωση – τροποποίηση της Αναθεώρησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού
σχεδίου, όπως αυτή εγκρίθηκε µε α) µε το από 14-9-1995 Π.∆. (ΦΕΚ 727 ∆/1995) και β) την
31174/Π-873/4-10-1993 Απόφαση Νοµάρχη (ΦΕΚ 1326 ∆/1993) αναφορικά µε το Μέγιστο
Ύψος κτιρίων στη περιοχή Παλαιό Ψαλίδι Αµαρουσίου.”
22. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 62/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Έγκριση ή µη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του
∆ήµου Αµαρουσίου.”
23. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 63/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Καθορισµός των Τελών και ∆ικαιωµάτων ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου για το οικονοµικό
έτος 2021.”
24. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 64/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένων κτιστών ατοµικών οστεοθηκών”
25. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 68/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθµευσης οχήµατος σε κοινόχρηστο χώρο
(οδόστρωµα), επί της οδού Υψηλάντου αρ. 25 στην πολεοδοµική ενότητα Ν. Τέρµα –
Αµαρουσίου (υπόθεση κ. Λ****ΚΗ Κ*****ΟΥ).”
26. Έγκριση ή µη της υπ’ αριθµ. 69/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά: “Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου Αµαρουσίου σε σύστηµα συλλογής
Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ) για την περισυλλογή των εγκαταλειµµένων
οχηµάτων εντός των ορίων του ∆ήµου.”

Περισσότερα Δήμος Αμαρουσίου

προγραμμα προβολων μιμης φωτοπουλος

Ιούλ 16, 2021 - Παρ
Μαρούσι, Ελλάδα
32°C
αίθριος καιρός
αίθριος καιρός
14 km/h, ΒΑ
31%
756.06 mmHg
παρ07/16 σαβ07/17 κυρ07/18 δευ07/19 τρι07/20
αίθριος καιρός
34/26°C
αίθριος καιρός
33/25°C
αίθριος καιρός
32/23°C
αίθριος καιρός
30/21°C
αίθριος καιρός
30/23°C

Δημοφιλή

Επιλεγμένα

To Top