Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00

Δημαρχείο

Δείτε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων της Τακτικής Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου μέσω τηλεδιάσκεψης με αριθμό 78 Ν. 4954/2022, ΦΕΚ 136Α/09-07-2022), στις 16 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Β’ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023
2. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2023
3. Έγκριση ή μη της υπ ́αρίθμ. 24/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Επικαιροποίηση της 166/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”.
4. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου.»
5. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας διακοπής κυκλοφορίας λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών επί της οδού Κυπρίων Αγωνιστών στο Δήμο Αμαρουσίου.”
6. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: : «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας διακοπής κυκλοφορίας λόγω αγώνα δρόμου της ′′Πανελλήνιας Ένωσης κατά του Νεανικού Διαβήτη′′»
7. Έγκριση ή μη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (4ου Α.Π.Ε.) του έργου «Αξιοποίηση ως Πολιτιστικού Χώρου του Διατηρητέου Κτιρίου επί των οδών Σουρή και Βασιλίσσης Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτισμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο).

8. Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ»
9. Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα με την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση, για τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΕ.»
10.Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας για την «Τεχνική υποστήριξη – συντήρηση – επισκευή» των παρακάτω συμβάσεων:
1) Η με αρ. πρωτ. 55898/08.10.2021 σύμβαση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β3: ΣΑΡΩΘΡΟ».
2) Η με αρ. πρωτ. 55900/08.10.2021 σύμβαση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β4: ΣΑΡΩΘΡΟ»
11.Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
12.Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Στατική ενίσχυση και επισκευές στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου.»
13.Ενεργοποίηση ή μη της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης του υπ’αριθμ.πρωτ. 12292/19-03-2021 συμφωνητικού που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
14.Έγκριση σύναψης σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου από την Αττική Οδό για το έτος 2023
15.Τροποποίηση της 104/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής και διαφημιστικής δαπάνης των δράσεων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2023.
16.Λήψη απόφασης για καταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου έτους 2023 σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αμαρουσίου.
17.Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια).

18.Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Αμαρουσίου.
19.Άνοιγμα λογαριασμού Δήμου Αμαρουσίου σε πιστωτικό ίδρυμα για κατάθεση πάγιας προκαταβολής.
20.Έγκριση ή μη ανάθεσης εκμίσθωσης χώρου λειτουργίας του Δημοτικού Κινηματογράφου «Μίμης Φωτόπουλος».
21.Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για τη μίσθωση σχολικών μονάδων, χρονικής περιόδου από 01/02/2023 έως 28/02/2023.
22.Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου-
Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»

23.Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος στην επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο και ορισμός θητείας αυτών.
24.Έγκριση πρακτικών επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80
25.«Οριστική Διαγραφή χρεώσεων ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ»
α) Τ. Μ. ΜΟΝ. ΙΚΕ α/α εγγρ. 217695, Ν. Ε.-Ζ. του Ε. α/α εγγρ. 208305, Β. Π. του Χ. α/α 5185
β) Ι. Ν. Ζ. Π. Μ. α/α εγγρ. 195286
γ) Α. Γ. Του Ι. α/α εγγρ. 44653, Α. Σ. του Η. α/α 52725
δ) V. IKE α/α εγγρ. 196818
ε) Κ. Σ. του Σ. α/α εγγρ. 202081
στ) Β. Σ. του Δ. α/α εγγρ. 197583
ζ) Δ. Κ. του Μ. α/α εγγρ. 207741
η) Μ. Σ. του Χ. α/α εγγρ. 58305
θ) Ρ. Μ. του Λ. α/α εγγρ. 188885
26.Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Υπόθεση: Λ.Φ με αριθμό καρτέλας 144675, Λ.Π με αριθμό καρτέλας 120292)
27.Α) Διαγραφή της χρέωσης για έσοδα από μισθώματα περιπτέρου Β) Διαγραφή των χρεώσεων για δικαίωμα συντήρησης οικογενειακού τάφου και επαναβεβαίωση τους.

Α) Μ.Ν του Π με κ/κ εγγρ,178208
Β) Σ.Κ Σ.Σ με κ/κ εγγρ, 5468
28.Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τους υπ’ αριθμ. 38/2013 και 69/2014 χρηματικούς καταλόγους Υπόθεση: Μ.Δ. (αριθμός καρτέλας: 129303)
29.Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τους υπ’ αριθμ. 347/2021 και 433/2022 χρηματικούς καταλόγους Υπόθεση: Κ.Γ. (αριθμός καρτέλας: 2389)
30.Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ.
α) η με Α.Π. 12330/8.2.2023 αίτηση
β) η με Α.Π. 13861/13.2.2023 αίτηση
γ) η με Α.Π. 14434/14.2.2023 αίτηση
δ) η με Α.Π. 8028/27.1.2023 αίτηση
ε) η με Α.Π. 14993/15.2.2023 αίτηση
στ) η με Α.Π. 17686/23.2.2023 αίτηση
ζ) η με Α.Π. 18666/28.2.2023 αίτηση
η) η με Α.Π. 6859/24.1.2023 αίτηση
θ) η με Α.Π. 19605/2.3.2023 αίτηση
ι) η με Α.Π. 17510/23.2.2023 αίτηση
31.Λήψη απόφασης για την επιστροφή της υπ’ αρίθμ. 20-13 κτιστής ατομικής οστεοθήκης στο Δήμο και την εκ νέου παραχώρησή της.
32.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία 49-19 κτιστής ατομικής οστεοθήκης. Η υπ’ αριθ. πρωτ.: 37740/12-5-22 αίτηση.
33.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία
35-02 Β ́Π.Ν. οικογενειακού τάφου.
34.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία
34-19 Β ́Π.Ν. οικογενειακού τάφου.
35.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία 49-09 κτιστής
ατομικής οστεοθήκης.

 

 

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών διοργανώνει η Βορέειος Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου, με στόχο την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στα παιδιά και της...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Μεγάλος αριθμός ατόμων φορώντας μαύρα ρούχα και κουκούλες συγκρούστηκε χθες Σάββατο 18 Μαΐου στις 21:40 στον ΗΣΑΠ Αμαρουσίου με ομάδα ανηλίκων για άγνωστο λόγο....

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Τον χαρακτηρισμό σε πολιτιστικό χώρο πολλαπλών λειτουργιών ολόκληρου του χώρου της Κεραμικής εντός του Ο.Τ. 93-94 του Δήμου Αμαρουσίου, με την άμεση τροποποίηση του...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, στο Μαρούσι από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε 41χρονος άνδρας για κλοπές κατ’ εξακολούθηση, ο οποίος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν...