Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00

Δημαρχείο

Σε Τακτική μεικτή δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση με αριθμό 03/2023 συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου, (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) με αριθμό 10/2023, Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 04/04/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με το αριθμού 78Ν.4954/2022, ΦΕΚ 136Α/09-07-2022, για τη λήψη απόφασης του κάτωθι θέματος:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αμαρουσίου – Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
2. Ορισμός διαχειριστή των λογαριασμών του Δήμου που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς, και εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμιακής Υπηρεσίας για χρήση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank και στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών Piraeus4all της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ.
3. Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 02/2023 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Αρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)» τέλους χρήσης έτους 2017.
4. Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 10/2023 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Αρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)» τέλους χρήσης έτους 2018.
5. Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 11/2023 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Αρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)» τέλους χρήσης έτους 2019.
6. Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 12/2023 απόφασης Δ.Σ. που αφορά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Αρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)» τέλους χρήσης έτους 2020.
7. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος του δημοτικού ακινήτου επί των οδών Στουντίου και Γκλιάτη 2, στο Μαρούσι, στο Σύλλογο «Χαμόγελο του Παιδιού», για τη στέγαση και λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας στο Μαρούσι».
8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΡΕΣΣΟΥ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΛΕΣΒΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
9. Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίων – διαβάσεων για την ασφαλή προσβασιμότητα στα σχολεία του Δήμου Αμαρουσίου.
10.Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επείγουσες τεχνικές εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών που έλαβαν χώρα από 26-07-2018 έως και 29-07-2018.
11.Έγκριση ή μη σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευές – αποκαταστάσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων.
12.Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση του ΚΧ 9760 και της γύρω περιοχής στο Δήμο Αμαρουσίου.
13.Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο της υπηρεσίας για τον καθαρισμό και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας.

14.Παραλαβή μελέτης ̈ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ – ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ.
15.Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη επέκτασης αγωγού ομβρίων οδού Σισμανογλείου.
16.Απόδοση ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για τη μίσθωση σχολικών μονάδων, χρονικής περιόδου από 01/03/2023 έως 31/03/2023».
17.Απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από 01/01/2023 μέχρι 28/2/2023, από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμαρουσίου.
18.Απόδοση ποσού στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ (προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022).
19.Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α ́/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2022.
20.Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2022.
21.Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τους υπ’ αριθμ. 347/2021 και 433/2022 χρηματικούς καταλόγους Υπόθεση: Κ.Κ. (αριθμός καρτέλας: 2837).
22.Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Σχετ οι υπ’ αριθμ πρωτ 19804/3-3-2023, 25472/20-3-2023 αιτήσεις.
23.Διαγραφή χρεώσεων ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ.

24.Διαγραφή οφειλών από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Υπόθεση: Π.Ι με αριθμό καρτέλας 036676, Κ.Κ με αριθμό καρτέλας 041130, Β.Γ με αριθμό καρτέλας 039717, Δ.Γ με αριθμό καρτέλας 10883, Δ.Δ. με αριθμό καρτέλας 9478)
25.Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: α) «P.M. A. Ι.Κ.Ε.» με κωδικό καρτέλας 211450
β) Α. Σ. του Σ. με κωδικό καρτέλας 150188
γ) Γ. Σ. του Γ. με κωδικό καρτέλας 67539
δ) Γ. Σ. του Γ. με κωδικό. καρτέλας 79492
ε) Σ. Λ. του Η. με κωδικό καρτέλας 112821
στ) Λ. Α. του Β. με κωδικό καρτέλας 194847

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινοπούλεως αγιοποιήθηκε ο πατήρ Αθανάσιος Χαμακιώτης, ο πρώην εφημέριος του Ιερού Ναού Παναγίας Νερατζιωτίσσης στο Μαρούσι. Ακολουθεί αναλυτικό άρθρο...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Ένας υπέροχος χώρος πρασίνου, αναψυχής και περιπάτου είναι έτοιμος να παραδοθεί στους κατοίκους και στους επισκέπτες της πόλης, στη θέση του πρώην Ολυμπιακού Χωριού...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Παράδεισου Αμαρουσίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Ειδικότερα, λόγω εκτέλεσης...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Τις πύλες της στο κοινό ανοίγει η 61η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής,  που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών και Αγγειοπλαστών (ΠΕΚΑ), υπό την αιγίδα του...