Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου την Τρίτη 16 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:30

Δημαρχείο

Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο, Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Δημητρίου Μόσχα, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Συνεδρίαση με αριθμό 16/2023 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Ενημέρωση επί Πολεοδομικών θεμάτων από τον Αντιδήμαρχο και την Υπηρεσία Δόμησης
2. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 80/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Χορήγηση ή μη μεταβίβασης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Βας. Σοφίας 1 στο Μαρούσι.”
3. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 81/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά : “Έγκριση ή μη χωροθέτησης τμήματος κοινοχρήστου χώρου (Κ.Χ) για την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας, επί της οδού Ιερού Λόχου αριθμός 3, Ο.Τ. 361α- 488, Π.Ε.–7, στην περιοχή Εργατικές Κατοικίες Αμαρουσίου.”
4. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 82/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Υψηλάντου αριθμός 34 (μεταξύ Ναυαρίνου και Ναυμάχων), Ο.Τ.-252, στην πολεοδομική ενότητα 3 (Π.Ε.-3), της περιοχής Νέο Τέρμα Αμαρουσίου (υπόθεση κ. ΖΑΧΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ – ΜΑΡΙΝΟΥ με την επιμέλεια του πατέρα Αλέξανδρου – Εδουάρδου Ζάχου)
5. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 83/2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά: “Παραχώρηση ή μη αναπηρικής θέσης στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Υψηλάντου αριθμός 21-23 (μεταξύ των οδών Ναυαρίνου καιΑυτοκράτορος Ηρακλείου), έμπροσθεν του Ο.Τ. 257, στην Πολεοδομική Ενότητα 3 (Π.Ε.-3), της περιοχής Νέο Τέρμα Αμαρουσίου (υπόθεση κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΟΥΚΑΚΗ) με ταυτόχρονη κατάργηση παλαιάς θέσης που είχε παραχωρηθεί στην Χρυσάνθη Χαϊκάλη (Απόφαση 409/2000)”.
6. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη αποκαταστάσεως ρυμοτομούμενου τμήματος ιδιοκτησίας (Ο.Τ. Γ788) σε Τράπεζα γης του Δήμου»
7. Έγκριση ή μη 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.
8. Έγκριση καταβολής ποσού ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.350.000€) ως αποζημίωση στην Ελεήμονα Εταιρεία Αθηνών για την χρήση του ακινήτου επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου με ΚΑΕΚ: 050142011001 δυνάμει συμφωνίας συμβιβασμού επιτευχθείσας στο πλαίσιο εκούσιας διαμεσολάβησης κατά τις διατάξεις του ν. 4640/2019 , εγκριθείσας με την υπ’ αριθμ.125/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς που αφορά σε αγωγή του ενάγοντος Φιλανθρωπικού Σωματείου « ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ» κατά του Δήμου Αμαρουσίου ( ΓΑΚ: 132112/2022 ΕΑΚ: 3665/2022) (σε συνέχεια της υπ’αριθ. 172/2023 ΑΟΕ).
9. Έγκριση ή μη της πλέον των ελαχίστων ορίων αμοιβής κατ’ άρθρο 281 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) του Δικηγόρου – Επικ. Καθηγητή Διονύσιου Φιλίππου για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό διαφοράς μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Α.Ε.Ε.Σ», αναδόχου του έργου «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44913/21.5.2023 προσφορά του.
10.Έγκριση ή μη Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 1: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμαρουσίου» της πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία «Κέντρου Κοινότητας» Δήμου Αμαρουσίου» με κωδικό ΟΠΣ «5002032»
11.Έγκριση ή μη Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για την υπηρεσία με τίτλο: «Καινοτόμο – Πιλοτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον στο Δήμο Αμαρουσίου

12.Έγκριση ή μη Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με ιδία μέσα των Υποέργων 1: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Δομή Παροχής Συσσιτίων Δήμου Αμαρουσίου» και 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου» της Πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αμαρουσίου» με κωδικό ΟΠΣ «5001478» από το Δήμο Αμαρουσίου.
13.Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΜΙΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ»
14.Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».
15.Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη μέτρων ασφάλισης κεντρικώ οδών.
16.Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας, για την «Τεχνική υποστήριξη – συντήρηση – επισκευή», της με αρ. πρωτ. 59074/20.10.2021 σύμβασης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΥΠΟ ΟΜΑΔΑ Β2: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ».
17.Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 33795/13-04-2023 σύμβασης (και της 1ης ορθής επανάληψης με αρ.πρωτ. 35591/24-04-2023 και της 2ης ορθής επανάληψης με αρ.πρωτ. 38741/03-05-2023) μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο: «Korinthian Palace Catering A.E.»
18.Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».
19.Έγκριση ή μη αλλαγής ονόματος δικαιούχου θυρίδας και ορισμού υπαλλήλου/ων για την επίσκεψή της.
20.Διαπιστωτική απόφαση αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου» (Κ.Ε.Δ.Α.)
21.Έγκριση ή μη της εξαγωγής δύο αντικειμένων της συλλογής του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αμαρουσίου για εργασίες συντήρησής τους.
22.Έγκριση ή μη του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2023- 2025
23.Έγκριση ή μη της υπ ́αριθμ. 46/2023 απόφασης του Δ.Σ. της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρούσι 2023» και την υποβολή αιτήματος προς το Δήμο Αμαρουσίου για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού ακινήτου (Αίθριο Θέατρο) επί της Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 219, καθώς και για την έγκριση έως σαράντα (40) παραστάσεων ετησίως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
24.Έγκριση ή μη αντικατάστασης των κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων από το Δήμο Αμαρουσίου και συμψηφισμός των εξόδων της με αντίστοιχο ύψος μισθωμάτων έτους 2023 στον εκμισθωτή Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.).
25.Αποδοχή ή μη αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. – «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» καθώς και εκ νέου σύνθεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου.
26.Αποδοχή ή μη αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. – «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου» καθώς και εκ νέου σύνθεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου
27.Έγκριση ή μη απόδοσης ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμαρουσίου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, έτους 2023.
28.Απόδοση ποσού στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση.
29.Διαγραφή και Επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση:  α) Ζ. Α του Σ. με κωδ. καρτέλας 41473
β) Κ. Τ. του Β. με κωδ. καρτέλας 184525
γ) Γ. Ι. του Σ. με κωδ. καρτέλας 106286
30.Διαγραφή δόσεων εισφοράς σε χρήμα από τον υπ’ αριθμ. 785/2022 χρηματικό κατάλογο Υπόθεση: Ι.Σ. (αριθμός καρτέλας: 181474 και α/α οφειλέτη: 178047)
31.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία 14-18 Α ́ Θέσης Οικογενειακού Τάφου.
32.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία Α – 21 κτιστής ατομικής οστεοθήκης.
33.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία ΣΤ – 16 κτιστής ατομικής οστεοθήκης.
34.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της υπό στοιχεία 50 – 48 κτιστής ατομικής οστεοθήκης.

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Ο Δήμος Αμαρουσίου στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη διατήρηση της πόλης καθαρής και λειτουργικής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εκτός...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ενθουσίασε τους θεατές κάθε ηλικίας η διαχρονική και καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον εξαιρετικό Κώστα Τριανταφυλλίδη στη μεγάλη συναυλία που έδωσαν στο Αμαλίειο...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Ο Αλέξης Ιατρίδης μας παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με την νεοσύστατη AI Music. Πρόκειται για ένα φρέσκο τραγούδι, με ανεβαστική μελωδία που μιλάει...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με πρωταγωνιστές τους μικρούς φίλους του Δήμου Αμαρουσίου, πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου κου Θεόδωρου Αμπατζόγλου και πλήθους γονέων και συγγενών η γιορτή των Βρεφονηπιακών...