Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διπλή συνεδρίαση την Μ.Τρίτη για το Δημοτικό Συμβούλιο

δημος αμαρουσιου

Σε διπλή συνεδρίαση θα συνεδριάσει σήμερα Μ. Τρίτη 23 Απριλίου 2019 το δημοτικό συμβούλιο Αμαρουσίου. Η έκτακτη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέµα ημερήσιας διάταξης:

1.Τρόπος διεξαγωγής των ∆ηµοτικών, Περιφερειακών Εκλογών και Ευρωεκλογών της 26ης Μαίου 2019. Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των δηµοτικών και περιφερειακών εκλογών και Ευρωεκλογών στους συνδυασµούς των υποψηφίων, για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτοµερειών. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα κατ’ αρ. 67 παρ.5 του ν. 3852/2010, διότι είναι απαιτούµενο να καθοριστούν οι χώροι χρήσης για την προβολή παρατάξεων και κοµµάτων για την προεκλογική περίοδο.

Η δεύτερη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα ημερήσιας διάταξης:

-Έγκριση ή µη της υποβολής αιτήµατος στο ΥΠ.ΕΣ., για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/τ.Α΄/2018).

-∆ιαγραφή διοικητικού προστίµου για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος Υπόθεση: Π.Ν του Σ. µε αρ.καρτ. 193098 / ID 190048.

-∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση προστίµων Κ.Ο.Κ. α) Β. Σ. του Α. µε αριθ. εγγρ. 192023 β) Κ. Ν. του Ν. µε αριθ. εγγρ. 187206 γ) Α. Γ. του Ι. µε αριθ. εγγρ. 186308 δ) Π. Ε. του Σ. µε αριθ. εγγρ. 192897 ε) » F.M.B. Γ. Ε. ΑΕ» µε αριθ. εγγρ. 176951 στ) «P. ΧΡΗΜ. Μ. ΑΕ» µε αριθ. εγγρ. 76650 ζ) «Αφοι Λ. ΟΕ» µε αριθ. εγγρ. 192018 η) «Ε. Λ. ΑΕ» µε αριθ. εγγρ. 48754 θ) C. J. του E. µε αριθ. εγγρ. 191875.

-Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφληµένης κτιστής ατοµικής οστεοθήκης (υποθ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΠΑΝΤΙ∆ΑΚΗΣ).

-Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συµβάσεων Γενικών Υπηρεσιών.

-Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας εδαφικών τµηµάτων µε Κωδικό Αριθµό Κτηµατογράφησης 0109, η οποία βρίσκεται στα Ο.Τ. Γ 421 της περιοχής «Άγιος Θωµάς Αµαρουσίου» του ∆ήµου Αµαρουσίου (Υπόθεση Γεροκωστοπούλου Μαρία Φ.4929).

-Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας εδαφικών τµηµάτων µε Κωδικό Αριθµό Κτηµατογράφησης 020505, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. 1079 της περιοχής «Επέκταση Αγίου Θωµά» του ∆ήµου Αµαρουσίου (Υπόθεση Καµπίτσης Ανδρέας και Καµπίτσης ∆ιονύσιος – Φ. 5032).

-Έγκριση ή µη καταβολής αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας εδαφικών τµηµάτων µε Κωδικό Αριθµό Κτηµατογράφησης 010150, η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ360 της περιοχής «Σωρός-Λάκκα Κόττου» του ∆ήµου Αµαρουσίου (Υπόθεση Αλέξανδρου Καρδιακού και Κλεοπάτρας Καρδιακού – Φ. 4975) 9. Έγκριση ή µη παράτασης της ηµεροµηνίας λήξης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», µετά την γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου της 18ης Απριλίου 2019.

-Έγκριση ή µη της 10/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Κυκλοφοριακά µέτρα ενίσχυσης κατακόρυφης και οριζοντιας σήµανσης σε διαβάσεις πεζών στα σχολεία του ∆ήµου».

-Έγκριση ή µη της 11/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Κυκλοφοριακά µέτρα ενίσχυσης υφιστάµενης σήµανσης για την ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας επί των οδών Αναξαγόρα και Κοραή».

-Έγκριση ή µη της 12/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις επί της οδού Κορυτσάς».

-Έγκριση ή µη της 13/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Επικαιροποίηση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ΠΕ «Αγ. Θωµά» µετά την κατασκευή του έργου ποδηλατοδρόµου».

-Έγκριση ή µη της 14/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Χωροθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης στο ∆ήµο Αµαρουσίου».

-Έγκριση ή µη της 15/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Mετατόπιση µεταφύτευση δένδρων στις οδούς αχίλλειου δραγατσανιου σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελετη 15|2014».

-Έγκριση ή µη της 16/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή µη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ΠΕ Αγ. Θωµάς, στα πλαίσια του έργου «∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ»».

-Έγκριση ή µη της 17/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση η µη κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ΠΕ Πολύδροσο Αµαρουσίου, στα πλαίσια του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟΥ»».

-Έγκριση ή µη της 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή µη θέσης φορτοεκφόρτωσης σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωµα), επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 59, στο Μαρούσι».

-Έγκριση ή µη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισµού – απόσµησης φρεατίων υδροσυλλογής.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα κατ΄αρ. 67 παρ.5 του ν. 3852/2010, εξαιτίας της πρόσφατης συγκρότησης σε Σώµα του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δεδοµένων των προθεσµιών του αρ. 93 παρ.6 του ν.3463/2006.

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Πυρκαγιά ξέσπασε σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στο Μαρούσι, το βράδυ της Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική....

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Από την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 και για συνολική διάρκεια τριών μηνών θα πραγματοποιηθεί ολική κατάληψη τμήματος της οδού Μεσογείων μεταξύ των οδών Κυπρίων...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πολιτισμού κ. Νικόλαος Πέππας σας προσκαλούν σε έναν κύκλο διαλέξεων αφιερωμένο στη «Νεότερη Ελληνική...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Στον Καθολικό της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου και Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού...