Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διπλή συνεδρίαση την Τρίτη 23 Οκτωβρίου για το δημοτικό συμβούλιο Αμαρουσίου

δημος αμαρουσιου

Σε διπλή συνεδρίαση θα συνεδριάσει την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 το δημοτικό συμβούλιο Αμαρουσίου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

18:00 ειδική συνεδρίαση με θέμα:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

18:30 τακτική συνεδρίαση με θέματα:

 1. Έγκριση ή μη της 280/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου
  Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018 – Πίνακας Σ1 Δήμου Αμαρουσίου και Πίνακας Σ1 ΝΠΔΔ (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»
 2. Έγκριση ή μη της 293/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών του τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019»
 3. Έγκριση ή μη της 294/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Tροποποίηση άρθρων του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου»
 4. Έγκριση ή μη της 295/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Τροποποίηση της 228/2016 Απόφασης Οικονομικης Επιτροπής που αφορά «Αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Κοιμητηρίου»»
 5. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: α) Εταιρεία «E. E. L. AE» με α/α εγγρ. 76260 β) Εταιρεία «A.» με α/α εγγρ. 25492 γ) Εταιρεία «G. L. A.E.A.Z.» με α/α εγγρ. 67773
 6. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: Εταιρεία «Π. ΑΕ» με α/α εγγρ. 91077
 7. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ λόγω μεταβίβασης ακινήτου και επαναβεβαίωση στους νέους συνιδιοκτήτες (Υπόθεση Κ.Ν.με αρ. καρτέλας 041000)
 8. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Γ.Α με αριθμό καρτέλας 166847)
 9. Διαγραφή οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν 4555/2018
 10. Διαγραφή οφειλών λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύμφωνα με το άρθρο 222 του ν.4555/2018 ( Υπόθεση A. X. με Αρ.Καρτ.:10805)
 11. Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση του χρόνου ταφής (υποθ.Μαρία Μαύρου)
 12. Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση του χρόνου ταφής (υποθ. Εμμανουήλ Διακογεώργιου)
 13. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Η’ κατανομής 2018, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)»
 14. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Θ’ κατανομής 2018, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)»
 15. Καταβολή ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων στους δικαιούχους, χρονικής περιόδου από 01/5/2018 έως 31/8/2018
 16. Συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης που θα πραγματοποιηθούν στην Αλβανία, στα Στρατιωτικά Κοιμητήρια Βουλιαρατών και Κλεισούρας, στις 27 και 28 Οκτωβρίου
 17. Έγκριση προμήθειας-χορήγησης διατακτικών σε άπoρους δημότες-κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου, για την προμήθεια αναγκαίων για την διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους
 18. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου σε εκδηλώσεις και παροχή αίθουσας και ηχητικής κάλυψης
 19. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε εκδήλωση της Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ» με θέμα: ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΚΟΥΔΙΑΣ 2018
 20. Έγκριση ή μη της εκδήλωσης και των δαπανών για την 56η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής
 21. Έγκριση ή μη Παροχής Ηχητικής και Φωτιστικής Κάλυψης Εκδηλώσεων Δήμου Αμαρουσίου
 22. Έγκριση ή μη υπηρεσίας «Φωτογράφιση – Βιντεοσκόπηση – Παραγωγή Τηλεοπτικών & Ραδιοφωνικών σποτ για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου (φωτογράφιση – βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων)»
 23. Έγκριση ή μη ανανέωσης συμφώνου συνεργασίας με την εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε. με σκοπό την προώθηση και ενίσχυση της ανακύκλωσης στο Δήμο Αμαρουσίου και έγκριση ή μη ορισμού μελών Επιτροπής Διαγωνισμού
 24. Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την εύρεση ακινήτου για την στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου
 25. Ενεργοποίηση ή μη της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης του υπ’αριθμ.πρωτ. 43592/16-10-2018 συμφωνητικού που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
 26. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών
 27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ανταλλακτικών / εξοπλισμού και εργασιών για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου
 28. Επιμήκυνση ή μη της χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 45928 / 05-10-2017 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
 29. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 244/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 30. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών/εξοπλισμού και υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Αμαρουσίου (Ν. 4412/2016)
 31. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών (προαίρεση Ασφαλίστρων Μεταφορικών Μέσων)
 32. Έγκριση ή μη του 5ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου «Απορροή όμβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α»
 33. Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Π.Ε. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ – ΝΕΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ»
 34. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης με τίτλο: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΗΒΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ»
 35. Έγκριση ή μη της 37/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου σε Πρόγραμμα Συλλογής – Μεταφοράς προς ενεργειακή αξιοποίηση χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων»
 36. Έγκριση ή μη της 34/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Χορήγηση ή μη μεταβίβασης άδειας δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται στη θέση επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 40 , στο Μαρούσι στον κο Αντωνάτο Αθανάσιο
 37. Έγκριση ή μη της 36/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Επικαιροποίηση δικαιολογητικών λόγω μεταβολής στοιχείων (αλλαγή οχήματος) για παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο, επί της οδού Δ. Μόσχα αρ. 10 (υπόθεση Κουγιουμτζή Παύλου)»
 38. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά:»Επέκταση ΣχεδίουΠόλης στο στο Κτήμα Βορρέ ΠΕ 16Α»
 39. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Κατάργηση θέσης περιπτέρου»
 40. Έγκριση ή μη της 35/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης οχήματος σε κοινόχρηστο χώρο (οδόστρωμα), επί της οδού Ιερού Λόχου αρ. 19 (υπόθεση Νικητίδου Ελένη)»
 41. Έγκριση ή μη της 33/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου»
 42. Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμαρουσίου»
 43. Έγκριση ή μη της 38/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Σημειακές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην περιοχή Στούντιο Α’ (Χρύσανθου Τραπεζούντος)»
 44. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών εφαρμογής συστήματος πλύσης πλακοστρώσεων και δαπέδων κοινοχρήστων χώρων

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρουσίου για την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024, με απόφαση του Δημάρχου Θεόδωρου Αμπατζόγλου,...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το ζωηρό χειροκρότημα των θεατών απέσπασαν οι μικροί φίλοι από τα τμήματα θεατρικού παιχνιδιού του Δήμου Αμαρουσίου, με τα δρώμενα που παρουσίασαν στο χώρο...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Παρουσία του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου, εγκαινιάστηκε  την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024, ένας νέος κύκλος Περιβαλλοντικών Δράσεων με τίτλο «Αγαπώ την πόλη μου». Η πρώτη...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Σύλληψη πραγματοποιήθηκε εις βάρος ενός 19χρονου κατηγορούμενου για φθορά σε Πανεπιστήμιο κατά συναυτουργία και άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση ενώ αναζητείται και συνεργός του. Συγκεκριμένως,...