Connect with us

Αναζήτηση

Μαρούσι24Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

δημος αμαρουσιου

Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου στις 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου στο δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα). Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: 

1. Γ΄ Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018

2. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2018

3. Έκθεση Εσόδων – Εξόδων γ΄ τρίμηνου οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Αμαρουσίου

4. Παραγραφή οφειλών που περιήλθαν στο Δήμο Αμαρουσίου από την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου σύμφωνα με την 175/2017 ΑΔΣ

5. Παραγραφή οφειλών του Δήμου Αμαρουσίου προς τρίτους

6. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. α) Ι. Α. του Κ. με αριθ. εγγρ. 182718
β) Π. Ν. του Χ. με αριθ. εγγρ. 64926 γ) Ν. Κ. του Δ. με αριθ. εγγρ. 160031 δ) Κ. Σ. του Ε. με αριθ. εγγρ. 177640 ε) Π. Β. του Α. με αριθ. εγγρ. 112344

7. Διαγραφή ή μη προστίμων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών Υπόθεση: α) Μ. Π.-Μ.-Ρ. του Γ. με αριθ. εγγρ. 87452 β) Λ. Δ. του Ν. με αριθ. εγγρ. 144885 γ) Κ. Ι. του Κ. με αριθ. εγγρ. 174955 δ) Λ. Π. του Χ. με αριθ. εγγρ. 152828 ε) Δ. Ε. του Θ. με αριθ. εγγρ. 80681 στ) Τ. Α. του Γ. με αριθ. εγγρ. 183625 ζ) Σ. Κ. του Π. με αριθ. εγγρ. 181758 η) Π. Ε. του Γ. με αριθ. εγγρ. 177566 θ) Ζ. Χ. του Α. με αριθ. εγγρ. 177565 ι) Μ. Ι. του Γ. με αριθ. εγγρ. 183099 κ) Κ. Ε. του Κ. με αριθ. εγγρ. 187672 λ) Κ. Σ. του Χ. με αριθ. εγγρ. 68227

8. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: Εταιρεία “A. AE” με αριθ. εγγρ.25492

9. Διαγραφή οφειλών λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης σύμφωνα με άρθρο 222 του ν.4555/2018 (Υπόθεση Τ.Α με αρ.καρτ.074353)

10. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (Υπόθεση : Μ.Σ. με αριθμό καρτέλας 069034)

11. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για μίσθωμα περιπτέρου

12. Αίτημα περί έγκρισης καταβολής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού δυνάμει των υπ’ αριθμ. 3522/2014 , 3523/2014 , 3524/2014 , 3525/2014 , 3062/2014 , 3063/2014 , 3064/2014 , 3065/2014 , 3066/2014 , 3526/2014 , 3527/2014 , 3528/2014 , 3529/2014, 3530/2014 τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Υπόθεση Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)

13. Έκδοση παραχωρητηρίου εξοφλημένου Οικογενειακού Τάφου (υποθ.ΔΟΙΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

14. Aκύρωση της υπ’αρ. 109/1970 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τακτοποίησης Οικογενειακού Τάφου υπ’αριθμ. 02 Ο.Τ. 12-03 Α’ Π.Ν

15. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Ι’ κατανομής 2018, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου ( ΟΚΟΙΠΑΔΑ)”

16. Έγκριση απόδοσης ποσού του Υπουργείου Εσωτερικών, για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους κατοίκους Δήμου Αμαρουσίου που επλήγησαν από την πλημμύρα της 26ης Ιουλίου 2018,για την αντικατάσταση της οικοσκευής τους

17. Αποδοχή ποσού ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών για το Α’ εξάμηνο έτους 2018

18. Έγκριση η μη παράτασης παραχώρησης απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Πηνειού

19. Έγκριση ή μη της διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης Θεατρικής Παράστασης για παιδιά

20. Έγκριση ή μη προμήθειας “Ενοικίαση ταινιών” και των προγραμμάτων “cine-παφές συνομιλίες με την 7η τέχνη και προβολή Χριστουγεννιάτικης ταινίας από την Βορρέειο Βιβλιοθήκη

21. Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκπαιδευτικού προγράμματος και αμοιβής Εμψυχωτών-Εκπαιδευτών για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βορέειου Βιβλιοθήκης έτους 2018 -2019

22. Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου σε εκδηλώσεις και παροχή αίθουσας και ηχητικής κάλυψης

23. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών

24. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ), του Έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ”

25. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”

26. Έγκριση ή μη της οριστικής παραλαβής των παραδοθέντων μελετών εφαρμογής και της αναθεώρησης της με αρ. 28/2017 άδειας δόμησης, βάσει της σύμβασης “Εκπόνηση Μελετών Εφαρμογής και κατάρτιση τευχών δημοπράτησης για την αξιοποίηση του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή και Βασ. Όλγας στο Ο.Τ. 88, στο Δήμο Αμαρουσίου”

27. Έγκριση ή μη 1ης παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

28. Έγκριση μελέτης για το έργο “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α) ΣΤΟ 1ο ΠΕΡΙΦ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ Β) ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ”

29. Έγκριση για την υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και της Πρόσκλησης με κωδικό 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658)

30. Έγκριση α) για την υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα προτεραιότητας: 10 ««Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» και της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤΤ068 (Α/Α ΟΠΣ: 2616) και β) Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αμαρουσίου και Ν.Π.Δ.Δ Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α για την υλοποίηση της πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο Αμαρουσίου»

31. Έγκριση ή μη της σταδιακής αποδέσμευσης εγγυητικής καλής εκτέλεσης της ετερόρρυθμου εταιρείας «ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»

32. Αποδοχή όρων της χρηματοδότησης με τίτλο «Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό» από το Πράσινο Ταμείο (Οριστικός Προϋπολογισμός 895.194,18 € συμπ. ΦΠΑ – Προϋπολογισμός Ένταξης 458.699 € συμπ. ΦΠΑ)

33. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 251/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμαρουσίου για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας που βρίσκεται στον Ηλεκτρικό Σταθμό ΗΣΑΠ Δήμου Αμαρουσίου προς την Επιχείρηση για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων

34. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθμ. 238/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την υλοποίηση από την Επιχείρηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων εκμάθησης Ξένων Γλωσσών, Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπούς πολίτες και Πληροφορικής και την έγκριση της σχετικής τιμολογιακής πολιτικής, για την περίοδο 2018-2019, καθώς και για τις επόμενες περιόδους, μέχρι τη λήψη νεότερης σχετικής απόφασης

35. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθμ. 252/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου που αφορά την έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής των αθλητικών προγραμμάτων για την περίοδο 2018-2019, καθώς και για τις επόμενες περιόδους, μέχρι τη λήψη νεότερης σχετικής απόφασης

36. 4η Αναμόρφωση προυπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου >> οικονομικού έτους 2018

Δείτε επίσης στο Μαρούσι24

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρουσίου για την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024, με απόφαση του Δημάρχου Θεόδωρου Αμπατζόγλου,...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το ζωηρό χειροκρότημα των θεατών απέσπασαν οι μικροί φίλοι από τα τμήματα θεατρικού παιχνιδιού του Δήμου Αμαρουσίου, με τα δρώμενα που παρουσίασαν στο χώρο...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου έως τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024, θα πραγματοποιηθεί ολική κατάληψη τμήματος της οδού Μεσογείων μεταξύ των οδών Μακρυγιάννη και...

ΜΑΡΟΥΣΙΩΤΙΚΑ

Παρουσία του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου, εγκαινιάστηκε  την Κυριακή 2 Ιουνίου 2024, ένας νέος κύκλος Περιβαλλοντικών Δράσεων με τίτλο «Αγαπώ την πόλη μου». Η πρώτη...